Salgs- & leveringsbetingelser

Bemærkninger:
Nedenstående standard salgs- og leveringsbetingelser er gældende ved køb hos Singletravels.dk og i det efterfølgende benævnt som Leverandør, og køber er benævnt som Kunden. Kontakt os hvis der er spørgsmål til disse.

Salgs- & leveringsbetingelser:

Pkt. 1
Endelig reservation og accept af vores salgs- & leveringsbetingelser sker når betaling fra Kunden er modtaget på Leverandørens konto. Kontonummer fremgår af fremsendt ordrebekræftelse.

Pkt. 2
Den pågældende reservation, og bestilling er personlig, og må kun benyttes af vedkommende til det oplyste maksimale antal personer. Ved bestilling og betaling er prisen inkluderet det antal personer der er anført i bestillingen. For personer herudover betales separat tillæg, og dette tillæg vil fremgå som tillægs mulighed på ordrebekræftelsen.

Såfremt en bestilling benyttes af flere end det bestilte, vil der blive opkrævet fuld pris pr. person der ikke indgår i det bestilte samt fremgår af ordrebekræftelse. Ligeledes vil den samlede bestilling i disse tilfælde tillægges administrationsgebyr på kr. 500,-

Pkt. 3
Ved bestilling og betaling accepterer Kunden at Leverandør intet ansvar har i forbindelse med evt. forekomst af insekter og andre af naturens dyr (myrer, ørentvister m.v.).

Pkt. 4
Leverandør påtager sig intet ansvar for pludseligt opståede skader i egne medbragte ting, og Leverandør er ikke forpligtet til hverken at erstatte, eller udbedre skader i forbindelse hermed. Leverandør er ej heller forpligtet til at stille tilsvarende materiel til rådighed for kunden.

Pkt. 5
Lejemålet fremtræder rengjort ved overtagelsen. Ved ”rengøringsmangler” skal reklamationer vedrørende det anviste ske umiddelbart efter kunden har overtaget lejemålet.

Reklamationer der fremkommer senere (f.eks. ved eller efter afrejsen) anerkendes ikke. Kunden kan i disse tilfælde ikke gøre krav på prisreduktion eller tilbagebetaling af lejen, eller dele heraf.

Lejemålet skal afleveres i minimum samme stand som overtaget, og sker dette ikke, opkræves et rengørings-og oprydningsgebyr på kr. 750,00 hvilket betales inden afrejse. Det lejede gennemgås inden afrejse.

Pkt. 6
Kunden er ansvarlig for det lejede område, og det anviste lejede, samt er erstatningspligtig for evt. skader forvoldt på det lejede. Evt. skader skal omgående anmeldes til leverandøren med henblik på begrænsning af skade (følgeskader) samt beregning af skadernes omfang, således afregning herfor foretages før afrejse.

Pkt. 7
Hvis kunden IKKE lever op til konceptet ”ferie & Fællesskab på børnenes præmisser” kan Kunden straks hjemsendes, såfremt Kunden ikke på baggrund af henstilling ændrer adfærd. Der forbeholdes ret til at afvise Kundens deltagelse under henvisning til tidligere opførsel ved deltagelse.

Der foretages i disse tilfælde ikke refusion for mistet ferie.

Betalingsbetingelser, og refusion:

Pkt. 8 A
Betaling med betalingskort foregår uden gebyrer, og trækkes straks betalingen er godkendt af Kunden via en sikker løsning, som Leverandøren står inde for.

Ved bankoverførsel er bookingen først gældende, den dag Leverandøren har registreret betalingen som modtaget på virksomhedens konto.

Ved betaling via Viabill, er det til enhver tid dennes salgs- og leveringsbestemmelser der er gældende for refusion, eller tilbagebetaling. Ved annullering gælder dog disse betingelsers pkt. 8 B samt 8 C. Betaling jf. pkt. 8 B og 8 C skal ske direkte til Leverandøren inden annullering kan finde sted.

Pkt. 8 B
Der kan frem til 30 dage før ankomstdato ske annullering mod et opkrævet gebyr på kr. 350,-

Pkt. 8 C
Annulleres bestillingen mindre end 30 dage inden ankomstdato, sker der ingen tilbagebetaling jf. pkt. 8 B.

Pkt. 8 D
Annulleringen skal være skriftlig og fremsendt til kontakt@singletravels.dk. Annulleringen anses for fortaget på det tidspunkt, hvor den er Leverandøren i hænde.

Pkt. 8 E
Du har som forbruger 14 dages fortrydelsesret jf. forbrugelovens bestemmelser. ved fortrydelse inden for fristen tilbagebetales det fulde indbetalte beløb. Det er dog ikke gældende såfremt din booking/bestilling sker 30 dage inden afvikling, da vores generelle salgs- & leveringsbetingelser så er gældende.

Pkt. 8 F
Alle køb skal foretages af myndige personer over 18 år.

Pkt. 8 G
Ethvert køb er et personligt køb, og er alene gældende for den person der gennemfører købet. Det er tilladt at videresælge, og/eller overdrage det købte produkt, men i så fald skal overdragelsen også ske i Singletravels.dk’s system.

Dette medfører et administrationsgebyr på kr. 250,-.
Ved enhver overdragelse, skal der forud for ibrugtagning rettes henvendelse til kontakt@singletravels.dk.

Pkt. 9
Kunden er forpligtet til at overholde de til enhver tid gældende regler, og instruktioner for det pågældende feriested, samt efterleve de af Leverandøren stillede tillægsregler til det pågældende steds reglement.
Kunden er yderligere forpligtet til at overholde Singletravels.dk skærpede reglement for pågældende område hvor Singletravels.dk er arrangør.

Det særlige tillæg til det generelle er udarbejdet under hensyn til de mange børn der deltager og udleveres ved ankomst til feriestedet.

Pkt. 10
Alle oplyste priser er, hvis ikke oplyst anderledes, angivet i danske kroner inkl. moms.

Pkt. 11
Vi henstiller til at kommunikere med Singletravels.dk direkte, frem for en at fremføre utilfredshed og beskyldninger på Facebook eller andre medier.
Fortæl altid andre når det har været en god oplevelse, men fortæl Singletravels.dk direkte om din eventuelle utilfredshed for ellers kan vi ikke ændre på oplevelsen.

Pkt. 12
Ved evt. uoverensstemmelser mellem kunden og leverandør gælder dansk rets almindelige regler.

Pkt. 13
Tvister afgøres i den retskreds Singletravels.dk har værneting.

Pkt. 14
Såfremt der er begivenheder, hvor det er en teknisk arrangør der afvikler begivenheden, vil dette fremgå tydeligt, og pågældendes salgs- & leveringsbetingelser er gældende for Kundens bestilling.

Pkt. 15
Der er mulighed for at købe værdibeviser (”deal tilbud”) fra diverse samarbejdspartnere til særlige priser.
Levering af produktet, som det købte værdibevis giver adgang til, er i enhver henseende alene leveret af samarbejdspartneren.

Singletravels.dk er blot formidler af dette værdibevis, men da aftalen om køb af værdibeviset er indgået direkte med samarbejdspartneren, er det til enhver tid samarbejdspartnerens salgs- og leverigsbetingelser der er gældende, ligesom det er samarbejdspartneren der bærer det fulde ansvar for ydelsen.

Gyldighedsperioden for værdibeviset er angivet på beviset, og oplyses ligeledes på hjemmesiden forud for bestilling.

Fremgår gyldighedsperioden ikke af værdibeviset, er værdibeviset gyldigt i 3 år fra udstedelsesdatoen.

I det tilfælde, hvor værdibeviset vedrører en tidsbegrænset vare/tjenesteydelse, herunder et arrangement eller lignende, vil værdibevisets gyldighed dog automatisk være begrænset hertil. Værdibeviset skal indløses inden for gyldighedsperioden og Singletravels.dk refunderer ikke, ikke indløste værdibeviser, efter udløbsdato.

Pkt. 16
Ved Leverandørens annullering af bestilte produkter hos Singletravels.dk grundet force majeure som eksempelvis naturkatastrofe, jordskælv, sygdomme/epidemi, pandemi eller andre årsager der må betragtes som værende helt uden for leverandørens påvirkning, er Singletravels.dk ikke erstatningsansvarlig for Kundens omkostninger i forbindelse med rejsens aflysning. Enhver indbetaling må derfor anses for værende tabt.

Singletravels.dk er ej heller erstatningsansvarlig hvis en leverandør til Singletravels.dk begæres, eller begærer sig selv konkurs inden afvikling af begivenhed/arrangement fordi Singletravels.dk har indbetalt til pågældende.

I disse tilfælde tilbagebetales pålydende købsværdi ikke. Kunden kan være omfattet af egen forsikring, hvilket er Singletravels.dk uvedkommende.

Virksomhedsoplysninger:
Singletravels.dk
Gl. Kongevej 24,
9330 Dronninglund
Cvr: 40 44 52 42
Salgs- & leveringsbetingelserne er gældende fra den 8. april 2019.